Egzaminy zawodowe - Mechatronika

"MechatroniK"
Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie

Aktualizacja: 26.03.2022

Przejdź do treści

Egzaminy zawodowe

Technik mechatronik
W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy w zakresie dwóch kwalifikacji:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych  
   Uczeń:
1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
3) dobiera materiały konstrukcyjne;
4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
7) dobiera techniki łączenia materiałów;
8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
9) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
10) kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
    Uczeń:
1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
5) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
8) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
9) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
10) kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
11) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.
 3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
Uczeń:
1) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
2) charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
3) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
4) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
6) ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
7) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
8) kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
9) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.
4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
7) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
8) wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
9) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych  
Uczeń:
1) rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;
6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
8) ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) ustala zakres prac eksploatacyjnych;
2) dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
5) posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;
6) uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;
7) nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
8) nastawia parametry układów napędowych;
9) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
11) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
13) dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
14) wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych  
Uczeń:
1) stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;
5) opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemówmechatronicznych;
6) opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;
2) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
3) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;
4) modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
5) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;
6) testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;
7) sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;
8) zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.
v. 16.2.1 - v.19.1.8
Projekt i wykonanie:
Zbigniew Marcinkowski
online
unikalne
dzisiaj
Wróć do spisu treści